Selçuklu Belediyesi (Konya) 10 Memur Alımı İş İlanı ve Başvuru Formu

Selçuklu Belediyesi (Konya) 10 Memur Alımı İş İlanı 2022, Başvuru Formu ve şatları hakkında tüm detaylar için memur alımı var.

Selçuklu Belediyesi (Konya), 10 memur alımı yapacaktır. Selçuklu Belediyesi (Konya), bünyesinde çalıştırılmak üzeri “Memur” olarak personel alımı gerçekleştirecektir. İş başvuru formu ve şartları hakkında aşağıdan bilgi alabilirsiniz.

Selçuklu Belediyesi (Konya) 10 Memur Alımı İş İlanı ve Başvuru Formu

Konya ili Selçuklu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Selçuklu Belediyesi (Konya) 10 Memur Alımı İş İlanı ve Başvuru Formu
Selçuklu Belediyesi (Konya) 10 Memur Alımı İş İlanı ve Başvuru Formu

Başvuru Genel Ve Özel Şartları:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

Başvuru Genel Şartları:

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru İçin Özel Şartlar:

 1. İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak,
 2. 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 3. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 4. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 5. 1 sıra nolu unvan için nitelik kısmında belirtilen İngilizce YDS’de en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler:

Başvuru Belgeleri;

Başvuru Formu Kurumumuzdan veya  Belediyemiz www.selcuklu.bel.tr internet adresinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 1. Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 4. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
 5. Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 6. 1 sıra nolu unvan için İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 8. 4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 9. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 10. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir Kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli Ve Süresi:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 02/01/2023 – 06/01/2023 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00 – 16:30) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Selçuklu Belediyesi (Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No:19 Selçuklu / KONYA) yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

-Elektronik ortamda başvuru belgeleri, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemiz insankaynaklari@selcuklu.bel.tr adresine eklenecektir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.