GİRESUN ÜNİVERSİTESİNDEN 3 İLAN YAYIMLANDI .5 Sözleşmeli personel 14 öğretim görevlisi

1.İLAN

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemize bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek ve
giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B)
grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak
  ve belgelendirmek.
 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
  esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı
  ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
  personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
  4 / 7
 5. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya
  muvazzaf askerlik hizmetinden muaf olmak.
 6. 2020 KPSS (B) Grubu sınavlarından Ortaöğretim mezunları için KPSS/P94 türünde puan almış olmak.
 7. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz
  sayılacaktır.
 8. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
 9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ıncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi
  birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
  hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 10. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu
  ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
 11. 03.06.2022 tarih ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik”
  gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
  DESTEK PERSONELİ (KALORİFERCİ/TEMİZLİK) UNVANINA BAŞVURACAKLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:
  Destek Personeli (Kaloriferci/Temizlik) pozisyonu tercih edecek adayların ısıtma hizmetinde çalışacak olup artan zamanlarda
  temizlik görevi ve amirinin verdiği diğer benzer görevleri yerine getirecektir.
  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENİLEN BELGELER:
  Müracaatlar ilanın Resmi Gazete’de ve Üniversitemizin web sayfasında (www.giresun.edu.tr) yayımlandığı tarih itibariyle, 15 gün içerisinde
  (mesai bitimine kadar) Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Fax, e-posta
  ve internet kanalı vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan
  başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili
  birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
  5 / 7
  İlan Tarihi: 10.10.2022
  Başvuru Tarihi: 10.10.2022
  Son Başvuru Tarihi: 24.10.2022
  Sonuçların İlanı: 31.10.2022
  İstenilen Belgeler: Aşağıdaki tüm belgelerin okunaklı ve net olması, üzerlerinde silinti ve kazıntı olmaması gereklidir.
 12. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)
 13. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
 14. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 15. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
 16. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
 17. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 18. Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tecil veya Muafiyet Belgesi.
 19. Detaylı Hizmet Dökümü: e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı (Emeklilik, yaşlılık aylığı
  almadığının belirtilmesi gerekmektedir.)
 20. Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti.
  YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
  Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme
  yapmaya hak kazanan adayların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim
  6 / 7
  tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir. Değerlendirmeler, KPSS puan sıralamasına
  göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi
  büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
  KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve
  özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
  Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde
  yerine ilan edilen yedek adaylardan (her kadro sayısı için 10 katı kadar yedek aday belirlenecektir) sırası ile çağrılarak atama yapılacaktır. Yedek
  olarak atanmaya hak kazanan adaylar da, asıl adayların taşıdığı şartları taşımak zorundadır.
  Atanmaya hak kazananların listesinde ismi bulunan adayların, liste internet sitesinde ilan edildiği tarihten 7 (yedi) gün içinde göreve başlayıp
  başlamayacağını dilekçe ile Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına bildirmesi gerekmektedir. Bildirimde bulunmayan aday, atanma
  hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. (Aynı şart yedek listeye sıra geldiğinde de geçerlidir.)
  Asıl ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın işe başlamaktan vazgeçmesi durumunda, “Feragat Dilekçesi” doldurması
  gerekmektedir.
  03.06.2022 tarih ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik”
  gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem
  yürütülecektir.
  Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek,
  Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
  İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
  Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
  İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
  7 / 7
  Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
  İletişim Adresi: Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Güre Mah.Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı Cad.No:48 28200
  Merkez/GİRESUN
  Detaylı Bilgi İçin: 0454 310 10 00 / 1161-1167-1067-1065

2.İLAN

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı
alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR

 1. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  2.ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya
  eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden
  yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 2. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük
  ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not
  sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
  MUAFİYET
  1.Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini
  tamamlamış olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda
  merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.
 3. Meslek yüksekokullarının, yönetmeliğin 6 ıncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları
  haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
  BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER
 4. Başvuru Formu (Başvuru Formuna Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde
  Dokümanlar/Akademik Dokümanlar/Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi İlanı Başvuru Formu(
  http://pdb.giresun.edu.tr/tr/page/akademik-dokumanlar/2553) kısmından ulaşılabilir.)
 5. Özgeçmiş.
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 7. Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi
  (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren
  onaylı belge).
 8. Lisans transkripti fotokopisi.( Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
  hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla
  belirlenir.)
 9. Yüksek lisans mezuniyet belgesi fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi(yabancı yükseköğretim
  kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
 10. İki adet fotoğraf
 11. ALES Belgesi. (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık Merkezi Sınav (ALES) belgesi geçerlidir)
 12. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı)
 13. İlana göre tecrübe/deneyim şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı
  belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir.
 14. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar vereceklerdir.)
 15. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar.
 16. Giresun Üniversitesi Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni (Söz konusu metne Üniversitemiz Personel Daire
  Başkanlığının internet sitesinde Dokümanlar/Akademik Dokümanlar/Giresun Üniversitesi Akademik Personel Adayı
  Aydınlatma Metni ( http://pdb.giresun.edu.tr/tr/page/akademik-dokumanlar/2553) kısmından ulaşılabilir.)
  NOT: Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuru evrakları iade
  edilmeyecek olup, belgelerin asıllarının verilmemesi gerekmektedir. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun
  olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı
  kabul etmiş sayılır.
  İlk Başvuru Tarihi : 10.10.2022
  Son Başvuru Tarihi : 24.10.2022
  Ön Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi : 28.10.2022
  Ön Değerlendirme Sonuçlarına Son itiraz Tarihi : 04.11.2022
  Giriş Sınavı Tarihi : 09.11.2022
  Sonuç Açıklama Tarihi : 14.11.2022

BAŞVURU YERİ VE SONUÇLARIN YAYINLANACAĞI İNTERNET ADRESİ :Başvurular, kadro ilanının yapıldığı
ilgili birimlerin aşağıda belirtilen adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belgesi eksik olan adayların
müracaatları kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Ön Değerlendirme Sonucu ve
Giriş Sınavı Değerlendirme Sonucu kadro ilanının yapıldığı birimlerin aşağıda belirtilen internet adresinde yayınlanacaktır.
Ön Değerlendirme sonucuna itirazlar ilanda belirtilen “Ön Değerlendirme Sonuçlarına Son itiraz Tarihine” kadar kadro
ilanının yapıldığı ilgili birimin internet sitesinde belirtilen faks numaralarına faks yoluyla veya ilgili birimin e-posta
adresine e-posta yoluyla veya şahsen yapılabilecek

3.İLAN

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci
maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547
sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:
PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten ve başlıca
araştırma eserinin açıkça belirtildiği başvuru formlarına özgeçmişlerini, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi,
lisans/yüksek lisans diploması, hizmet belgesi, doktora ve doçentlik belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel
Değerlendirme tablosu, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini,
icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta
yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 6 adet USB belleğe
yüklenmiş halde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını
belirten başvuru formlarına özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora
belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet USB belleğe yüklenmiş halde kadronun ilan edildiği Fakülte
Dekanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır. Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu
kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini
müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini
gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.
İlan Tarihi : 10.10.2022
Başvuru Tarihi : 10.10.2022
Son Başvuru Tarihi : 24.10.2022

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.